ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > НАУКА > СОРТ И СОРТОПОДДЪРЖАНЕ
 

Отдел "Технологии и растителна защита"


Отдел “Селекция, винарство и химия

    Ръководител: Доц., д-р. Илиян Симеонов
    Изследователската работа се води за:


    - Усъвършенстване и поддържане на сорта чрез интродукция и проучване на агробиологичните и технологични качества на сортове и клонове лози и лозови подложки за обогатяване на сортовия набор в страната и за поддържане на генбанка. Понастоящем генбанката на Института включва 1695 културни сортове лози, 220 елитни хибридни форми и клонове, 89 директни хибрида и 41 подложки;
    - Хибридизация за получаване на нови сортове с ценни стопански качества, в т.ч. на десертни безсеменни и сортове с повишена устойчивост на ниски зимни температури и на някои икономически важни болести по лозата;
    - Клонова селекция за отбор на стопански ценни клонове от основните и от новоселекционираните лозови сортове и подложки у нас.

 Извършват се технологични изследвания на винени сортове за производство на нови асортименти вина и напитки, при които се проучват:
      - интродуцирани и новоселекционирани сортове, клонове и хибриди;
      - влияние на някои технологични и екологични фактори върху мъстта и виното;
    - създаване на нов асортимент от вина с деклариран географски произход и с контролирано наименование за произход, както и на екологично-чисти бели и червени сухи вина, шампански и конячни виноматериали;
    - Определят се остатъчни количества от пестициди в почвата, лозата и гроздовите производи мъст, сокове, вина и високоалкохолни напитки;

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ