ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > ЗА НАС > НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

За новини и събития може да посетите и нашата страница във  FACEBOOK

 

Институтът по лозарство и винарство - Плевен, към
Селскостопанска академия обявява конкурс за заемане на
академична длъжност Доцент в професионално направление
5.12. Хранителни технологии, научна специалност Технология
на алкохолните и безалкохолните напитки - един.
Срок за подаване на документи за участие в конкурса - 2
месеца след обнародването в Държавен вестник.
Документите за участие в конкурса се представят в ЦУ на
Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска № 30,
тел. 02/8127560.
Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 29/
09.04.2021 г.

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ