ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > ЗА НАС > НОВИНИ И СЪБИТИЯ
 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

За новини и събития може да посетите и нашата страница във  FACEBOOK

 

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО, ГР. ПЛЕВЕН обявява
свободни места за академична длъжност АСИСТЕНТ по:
 6.1. Растениевъдство, научна специалност ЛОЗАРСТВО 1
 6.2. Растителна защита, научна специалност РАСТИТЕЛНА
ЗАЩИТА (ФИТОПАТОЛОГИЯ) - 1
 5.1. Машинно инженерство, научна специалност МЕХАНИЗАЦИЯ И
ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО - 1
 5.12. Хранителни технологии, научна специалност ТЕХНОЛОГИЯ
НА АЛКОХОЛНИТЕ И БЕЗАЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ 1

Изисквания:
1. Образователно-квалификационна степен Магистър или докторант,
отчислен с право на защита.
2. Успех от висше образование минимум 4,50.

Необходими документи:
Заявление до Директора на ИЛВ Плевен; Копие от диплома за
завършено висше образование Магистър с приложение; Медицинско
свидетелство; Свидетелство за съдимост; Автобиография; Списък с
публикации (ако има такива)

Контакти:
Институт по лозарство и винарство
гр. Плевен, ул. Кала тепе №1,
тел. 064/ 82 24 68, e-mail: ilv@el-soft.com

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ