ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > НАУКА
 

Отдел "Сорт и сортоподдържане"

Отдел "Технологии"

Отдел
"Растителна защита"

Отдел "
Винарство и химия
"
 


НАУКА

Научноизследователската и приложна дейност в областта на лозарството и винарството  се извършва от 19 научни сътрудници с научни степени и звания  в 6 специалности лозарство, винарство, растителна защита, механизация на селскостопанските машини, мелиорации, икономика.  В структурата на института са формирани 4 отдела:

"Сорт и сортоподдържане"

"Технологии"

"Растителна защита"

"Винарство и химия"

 

Процедури

 

 

Гл.асистент д-р Николай Миладинов Генов

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност Доцент  Професионално направление - 6.2 Растителна защита

Научна специалност Растителна защита (фитопатология)

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Приноси

2. Публикации

3. Резюмета

 

 

Гл.асистент д-р Илиян Николаев Симеонов

Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност Доцент  Професионално направление - 6.1 Растениевъдство

Научна специалност - Лозарство

 

Научно жури:

Материали на кандидата:

1. Приноси

2. Публикации

3. Резюмета

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ