ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > НАУКА
 

Отдел "Селекция, винарство и химия"

Отдел "
Технологии и растителна защита"


 


НАУКА

Научноизследователската и приложна дейност в областта на лозарството и винарството  се извършва от 19 научни сътрудници с научни степени и звания  в 6 специалности – лозарство, винарство, растителна защита, механизация на селскостопанските машини, мелиорации, икономика.  В структурата на института са формирани 4 отдела:

"Селекция, винарство и химия"

"Технологии и растителна защита"

Института работи по следните научно-изследователски проекти

 

Проект № 1: “Подобряване на сортовия състав при лозата чрез методите на хибридизация, клоново-санитарна селекция и интродукция” (№ P 170)

Проект № 2: “Усъвършенстване на някои технологични звена при производството на лозов посадъчен материал ” (№ ПОЗМ 233)

Проект №3: „Ефективни и екологосъобразни технологии за отглеждане на лозата” (№ ПОЗМ 232)

Проект № 4: “Фитосанитарен мониторинг на вредители по лозата за интегрирана растителна защита и контрол ” (№ ПОЗМ 234). 

Проект № 5: „Изследване съдържанието на ресвератрол и ароматични компоненти в грозде и вино от района на гр. Плевен” (№ ХТАИ 136).

      

ОП „ТГС „Гърция – България 2014-2020” ”/ Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020”

Проект: „DevelopingIdentity ON Yield, SOilandSite”; договор № B2.6c.04/01.11.2; с акроним: „DIONYSOS”/ „Разработване на идентичност на добива, почвите и местностите”, ДИОНИСОС

Project: „Development Indentity ON Yeld, Soil and Saite”, DIONYSOS, Contract № B2.6c.04/01.11.2

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ