ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > НАУКА
 

Отдел "Сорт и сортоподдържане"

Отдел "Технологии"

Отдел
"Растителна защита"

Отдел "
Винарство и химия
"
 


НАУКА

Научноизследователската и приложна дейност в областта на лозарството и винарството  се извършва от 19 научни сътрудници с научни степени и звания  в 6 специалности – лозарство, винарство, растителна защита, механизация на селскостопанските машини, мелиорации, икономика.  В структурата на института са формирани 4 отдела:

"Сорт и сортоподдържане"

"Технологии"

"Растителна защита"

"Винарство и химия"

Института работи по следните научно-изследователски проекти

 

Проект № 1: “Подобряване на сортовия състав при лозата чрез методите на хибридизация, клоново-санитарна селекция и интродукция” (№ P 170)

 

Резюмe:

През 2017 г. в направление хибридизация се проучват стопанските качества на група новоселекционирани десертни елитни хибридни форми. От извършеното през годината изследване се установи, че измерените през 2017 г. ниски зимни температури не са нанесли сериозни повреди на пъпките в зимните очи на повечето от отглежданите в Северна България сортове лози. Регистрираните повреди са в пряка зависимост от особеностите на сорта, релефа, силата и продължителността на въздействие на ниските температури и технологията на отглеждане. Всички изследвани хибридни форми са типично десертни, с разнообразни по големина гроздове, притежаващи от дребни до едри зърна, с характерно оцветяване на кожицата. С много добри стопански качества през тази година се отличават елитните хибриди V 5-1, Б 16-11а и Б 20-49. Безсеменните форми Б 17-39, Б 17-40 и Б 13-37 са подходящи и за производство на стафиди. На група от десет сорта, с червено оцветена кожица на зърната, е извършен анализ за определяне съдържанието на trans-ресвератрол. От проучваните сортове, с най-висока концентрация на полифенолния фитоалексин е десертния сорт Молдова. Същият може да се препоръча като много подходящ за консумация в прясно състояние, поради високото му съдържание на стълбена. В направление клонова селекция е проведено сравнително агробиологично и технологично проучване на 16 български и 8 интродуцирани клона от сортовете Мискет Отонел, Шардоне, Алиготе, Мискет врачански, Гъмза, Албана, Сира, Пино ноар, Анчелота и Ламбруско Марани. На всички клонове е направено ботаническо описание, от което се установи, че те се отличават от популацията на съответния сорт основно по големината и формата на грозда и в по-малка степен по едрината на зърното. Повечето от отбраните клонове превъзхождат съответните контроли по показателите на действителна родовитост, добив и качество на гроздето. Получените от тях вина се характеризират с много добри физико-химични и органолептични качества. През 2017 г. в ИАСАС са изпитвани за РХС 2 клона – Мискет Отонел 7/46 и Гъмза 52-9-5. През отчетният период продължава изследването на агробиологичните и технологичните качества на винените сортове Рубин, Сторгозия и Кайлъшки рубин, присадени върху четири различни подложки. При конкретните климатични условия на 2017 г. всички проучвани сортове, присадени на четири различни подложки, се отличават с много добра родовитост и добивност. С по-високи стойности на най-важните ампелографски показатели, характеризиращи действителната родовитост, добива, устойчивостта към ниски зимни температури (при полски и лабораторни условия) и засушаване се отличават междувидовите винени сортове Кайлъшки рубин и Сторгозия. Подложката 110 Richter инициира най-висока средна маса на грозда при сортовете Рубин и Сторгозия, както и по-висока устойчивост към засушаване и при трите изследвани сорта. Подложката Берландиери х Рипария СО4 (контрола) се характеризира с най-ниски стойности при по-голяма част от стопански най-значимите показатели и при трите присадени на нея винени сортове. Степента на устойчивост към засушаване е пряка зависимост от формировката на отглеждане на лозите. Водният стрес и при трите сорта, отглеждани високостъблено е по-висок, спрямо този при приземно отглеждане.

В ИЗ-Кюстендил, в направление интродукция, се проучва влиянието на някои зелени резитби върху продуктивността и качеството на гроздето на засадените през 2009 г. семенни сортове - Мискет плевенски, Велика, Дунав, Ряхово и безсеменните Кондарев 6, Русалка 3 и Кишмиш молдовски. На 24.01.2017 г. е регистриран късен пролетен мраз, при който абсолютно минималната температура на въздуха достигна до -6,0°С, с продължителност на въздействие - 5 часа. Поразени са всички развили се зелени леторасли, без сортова разлика. Поради липсата на нормално развити леторасли и гроздове не бе възможно да се извършат дейностите по задачата, залегнали в методиката на изследване. За възстановяване на лозовото насаждение са провеждани необходимите агротехнически мероприятия.

 

Проект № 2: “Усъвършенстване на някои технологични звена при производството на лозов посадъчен материал ” (№ ПОЗМ 233)

Резюме:

През 2017 г е заложен полски опит за установяване на оптимални начини за прилагане на микоризиращия продукт Rhizovam basic  (Glomusintraradice). Проучено е внасянето на продукта чрез размесване на частиците с почвата при формиране на лехата (доза 0,2 l/m2); внасяне на продукта чрез размесване на частиците с почвата при формиране на лехата (доза 0,2 l/m2)при мулчиране на лехата с полиетиленово фолио; внасяне на продукта директно в областта на коренообразуване (доза 0, 005l на резник) и внасяне на продукта директно в областта на коренообразуване (доза 0,005l на резник) при мулчиране на лехата с полиетиленово фолио. Резултатите са сравнявани с 2 контроли – контрола без микориза и без мулчиране и контрола без микориза, но с мулчиране. Опитът е изведен при сорт Каберне совиньон, присаден на подложка Берландиери х Рипария СO4.Проследени са следните показатели: динамика на растеж на леторастите, добив стандартни вкоренени лози и биометрична характеристика на получения посадъчен материал. През 2017 г. прилагането на микоризиращия продукт Rhizovam basic води до увеличение на добива и качеството на лозите и оптималният начин на внасянето му е с разпръснато прилагане на микоризиращия продукт без мулчиране с полиетилен.

В лозовото вкоренилище на ИЛВ е заложен  полски опит за проучване на възможностите за прилагане на хербициди и фунгициди чрез поливните води. Хербицидният разтвор и системата от фунгициди са внасяни чрез поливните води с микродъждуване и по конвенционалния начин с гръбна пръскачка. Хербигацията с Гардоприм плюс Голд  е проведена, непосредствено след набождането на резниците от сортовете Сторгозия,  Наслада, Болгар и Мискет плевенски. Фунгигацията е приложена при сортовете Болгар, Мискет плевенски и Каберне совиньон, като са използвани последователно Верита ВГ, Ридомил голд и Драго 76 ВП. Проучени са динамиката на заплевеляване, покарването на резниците, индекса и степента на нападение от мана, биометричните показатели на получените в края на вегетацията присадени вкоренени лози. На настоящия етап от изследването не са установени съществени различия по проследяваните показатели между двата начина на прилагане на хербициди и фунгициди. Добивът стандартен посадъчен материал варира в зависимост от сорта и не е установено доказано различие, дължащо се на начина на третиране.

През 2017 г. продължава проучването на влиянието на почвеното минерално хранене върху растежа, узряването и добива на посадъчен материал от лози сорт Мерло и  Супер ран Болгар. Изследователската работа по задачата е проведена на територията на Експериментална База към ИЛВ – Плевен. Извършеното торене в лозовото вкоренилище е оказало влияние върху вегетативните прояви на лозите във вкоренилище, както и върху полученото количество стандартни лози.

Заложен е опит за установяване действието на контактните листни хербициди Баста 15 СЛ и Диква 20 СЛ върху надземната вегетативна маса на присадените вкоренени лози от сортовете Мискет плевенски, Болгар, Наслада и Сторгозия. Целта на изследването е да се проучат възможностите за прилагането им като дефолианти, непосредствено преди изваждането на лозите от вкоренилището. Най-голяма ефикасност на хербицидите гарантира степен на засегнатост „пълна” по скалата на EWRS. Тя е отчетена при всички сортове след третиране с комбинацията от Баста 15 СЛ + Диква 20 СЛ – при Мискет плевенски след двукратно, а при останалите сортове и при еднократно третиране. Тази степен е установена и при двукратно третиране на Болгар, Наслада и Сторгозия с Диква 20 СЛ - 0,6 l/da. За доказване възможността за развитие на лозите през следващата вегетация е  установено състоянието на пъпките им след двукратно третиране с по-високите дози на хербицидите и комбинацията Баста 15 СЛ + Диква 20 СЛ. Най-съществен процент повредени пъпки (по-голям от този в не третираната контрола) са отчетени след двукратно третиране на лозите с Баста 15 СЛ в доза 0,5 l/da. След двукратно третиране с Диква 20 СЛ - 0,6 l/da  не с установени никакви повреди на пъпките от четирите сорта. На настоящия етап от изследването най-голям потенциал за използване като химичен дефолиант имат хербицидът Диква 20 СЛ в доза 0,6 l/da и комбинацията от Баста 15 СЛ + Диква 20 СЛ (0,3 + 0,33 l/da).

 

Проект №3: „Ефективни и екологосъобразни технологии за отглеждане на лозата” (№ ПОЗМ 232)

Резюме:

През 2017 г. е проучено влиянието на някои зелени резитбени операции върху растежa и добивните качества на лози от сортовете Сторгозия и Мискет кайлъшки. При биологично и конвенционално отглеждане на Мискет кайлъшки, с различни комбинации от зелени резитбени операции, е изследвано влиянието им върху основни агробиологични показатели. Отчетени са показателите, свързани с вегетативния и репродуктивния растеж на лозите, както и тези, които касаят качествата на гроздето и виното. С цел оптимизиране технологичните варианти и предвидените технически средства за извършване на основните технологични операции при биологичното производство на грозде и вино, е продължена работата в следните направления – изпитване и установяване на подходящи технологични варианти за борба с неприятелите при лозата с някои от посочените в нормативните документи за биологично производство химически препарати; провеждане на някои операции със зелените части на лозите и борба с плевелите в зоната на лозовия ред и междуредието, чрез прилагане на механични обработки; производство на вино от биологично грозде. За оптимизация на хранителния режим на почвата и подобряване на нейните физико-химични свойства през годината са извършени засяване на сидерална култура – грах в лозово насаждение от сорт Каберне совиньон. От направените агрохимични анализи е установено по-високо съдържание на азот, фосфор и калий спрямо контролата. През отчетният период е извършено и изследване, с цел установяване влиянието на някои листни торове върху количеството и качеството на гроздето при плододаващи лозя със сорта Рубин.

Постоянното нарастване на вноса на трапезно грозде в страната, годишните колебания в ценовите равнища и нестабилността на доходите определят необходимостта от повишаване степента на сътрудничество между земеделските стопани, отглеждащи десертни лозя. Установени са тенденциите в развитието на земеделските стопанства, произвеждащи десертно грозде в шестте статистически района на страната, според физическия им размер и икономически потенциал. По-големи възможности, а и сериозна необходимост от обединяване на усилията в производството и маркетинга на продукцията съществуват в Южен централен район. Преобладаващо дребният размер на стопанствата и нисък икономически потенциал предполагат като подходящи обединения по вертикалата на веригата на доставки – с преработвател или търговец на едро и дребно. По-крупните стопанства следва да обединяват усилията си за скъсяване веригата на доставки и изграждане на трайни партньорства с клиентите.

Виното е продукт предназначен за крайно потребление, което дефинира пазара като потребителски. Анализът показа, че усилията на маркетинг специалистите следва да бъдат насочени към изграждането на силна марка, както на ниво национално вино – бранд българско вино, така и на фирмено ниво, което е комплексна и сложна задача. Важен пазар и добър маркетингов инструмент през последните 15 години се превърна винения туризъм. В бъдеще водещи за избора на дестинация за винен туризъм ще са производството на качествени вина и брандирането, респективно маркетинга на отделните региони. Поради това е необходимо да се разработят туристически продукти на база съществуващите апелации за качествени и регионални вина, които се поддържат. Те от своя страна могат да се обединят в по-големи мрежи – например от 7 до 10 Пътища на вино. Пътищата на вино на практика ще съдържат всичко възможно – от сорта, тероар и производство на качествени вина, до диверсификацията на туристическия продукт свързана с природа, история, местна храна, организиране на събития, съвместна реклама, връзки с други видове туризъм.

 

Проект № 4: “Фитосанитарен мониторинг на вредители по лозата за интегрирана растителна защита и контрол ” (№ ПОЗМ 234).

Резюме:

Изследователската работа по проекта включва провеждането на експерименти и наблюдения при полски и лабораторни условия върху елементи от диагностиката и интегрираната защита от вредители в лозовите насаждения. Проучва се приложението на индексажния метод за диагностика на вирусни и фитоплазмени болести при отбор на изходни лозови растения. Опитът включва присаждане на индикаторния сорт Пино Ноар върху резници от болни и здрави растения на сортовете Дружба, Мерло и Рубин. Растенията присадени през 2017 г. показват симптоми на листно завиване при вариантите от болни лози, a вариантите със здрави лози не проявяват признаците на болестта върху индикаторния сорт. При обследванията на маточната база за производство на базов размножителен материал и други лозови насаждения са открити лози с прояви на вирусни заболявания, в които с вирусологичен тест ELISA са установени инфекции от GLRaV-3 и GLRaV-1  на сортовете Мерло, Рубин, Шардоне. Приложени са съвременни методи за диагностика на лозови жълтеници причинявани от фитоплазми. посредством PCR са потвърдени резултатите от 2016 г. за наличие на фитоплазма от 16Sr-V група в листни проби от повет (Clematisvitalba) и Айлант (Ailanthusaltissima). Предвид възможността за пренос на тази фитоплазма от повет и айлант на лоза посредством случайни вектори и отчитайки високата плътност на популациите на Scaphoideustitanus е необходимо продължаването на дейностите за мониторинга и стриктния контрол на насекоми, плевели и размножителен материал за превенция на проникването и разпространението на FD в лозята. Резултатите от мониторинга на потенциални и известни вектори чрез жълти лепливи капани показва присъствието на много видове цикади, като например Empoascavitis, Eupterixaurata, Psammotettixsp., Zyginasp. и Zyginidiasp. От общо 936 насекоми, 513 са от вида S. titanus, пет H. obsoletus и 17 Reptalusspp. Преобладаващ вид е S. titanus. Резултатите от PCR на всички проби от S. titanus досега са отрицателни за наличие на фитоплазми. В проби от винените сортове Мерло и Пино Ноар, от района на с. Комощица, община Лом, е установено наличие на бактериен рак. От пробите са изолирани и идентифицирани, посредством PCR, щамове на причинителя – Agrobacterium vitis. Проведени са и експерименти за генотипиране и разграничаване на отделни щамове посредством RAPD-PCR. Проведени са обследвания за симптоми на болести по лозата в Експерименталната база на ИЛВ. Установена е появата на първи симптоми при икономически важни болести по лозата. Проследява се появата и развитието на болестите мана, оидиум и черно гниене в парцели за биологично и конвенционално производство на грозде. Анализират се влиянието на климатичните условия и други фактори за развитието на основните гъбни болести по лозата. Създадена е колекция от общо 34 изолата от Botrytiscinerea, 9 изолата Rhizoctoniasolani и 1 изолат Phomauvicola – причинител на черно гниене. Изолатите са идентифицирани посредством PCR и сравняване на ДНК последователностите с база данни. Установена е чувствителността на сортове към избрани колекционни изолати на Botrytiscinereaи Rhizoctoniasolani. Проучват се биологията, фенологията и чувствителността на Ailanthusaltissima и Phytolaccaamericana към хербициди и алелопатични продукти. Проучено е влиянието на фунгициди спрямо Rhizoctoniasolani при стратификация. По договор с фирма производител се провежда биологично изпитване за ефикасност на адювант в комбинация с фунгициди за контрол на болестите мана и оидиум, както и с хербициди за борба с плевелите в лозята. Заложени са опити за комплексна ароматична и химическа характеристика на вина, получени от сорта Каберне Совиньон, третиран с хербицидни продукти.

Изследователската работа по проекта включва провеждането на експерименти и наблюдения при полски и лабораторни условия върху елементи от диагностиката и интегрираната защита от вредители в лозовите насаждения, а именно:

•        Приложение на съвременни методи при диагностика на болести, пренасящи се с лозовия размножителен материал; проучвания за разпространението и видовия състав на насекоми вектори и растения гостоприемници на вируси и фитоплазми, причиняващи болести по лозата; поддържане и проучване на колекция от щамове на Agrobacteriumspp. = Rhizobiumspp. и на предбазов размножителен материал от лоза в култивационни съоръжения

•        Мониторингови проучвания на биология, фенология и епидемиология на икономически важните вредители по лозата и влиянието им върху лозата, гроздето и виното.

•        Установяване биологичното действие на продукти за растителна защита в т.ч. алелопатични продукти към вредителите по лозата и влиянието им върху полезните видове, алкохолната ферментация и качеството на виното.

 

Проект № 5: „Изследване съдържанието на ресвератрол и ароматични компоненти в грозде и вино от района на гр. Плевен” (№ ХТАИ 136).

       Резюме

       Положени са грижи за младите вина, като е извършено е претакане, откаляване и доливане на вината рек. 2016г. Същите са досуфитирани до 30 mg/dm3 свободен серен диоксид. След избистряне на вината по естествен път е извършен химичен и органолептичен анализ (таблица 1).

Извършен е сравнителен анализ по отношение на химичните и органолептични показатели.

        Химичните данни от анализа, по отношение на алкохол, захари, титруеми и летливи киселини, съответстват на получените показатели на гроздето.

Количеството на фенолните вещества (таблица2) на контролата и проучваните сортове са в едни и същи граници с малко завишени стойности. При тези сортове (Рубин, Кайлъшки рубин и Трапезица и Букет) това е сортова особеност

        Цветните характеристики съответстват на по-високите антоциани на проучвани вина.

       С най-голяма органолептична оценка се отличава виното от Рубин с 83,83 бала, характеризиращо се с добра бистрота, рубиненочервен цвят, характерен плодов аромат, с приятна хармоничност, пивкавост, пълнота, и дълъг финал. Следват Букет едно отлично вино с оценка 80,17, Кайлъшки рубин характеризиращ се с приятен аромат и пивкавост с оценка 79,33 и накрая Сторгозия и Трапезица с 77,33 и съответно 76,67. Контролата Пино ноар има средна дегустационна оценка 79,50.

        Съгласно работната програма на проекта е определен транс-ресвератрол на червени вина от сортовете Сторгозия, Кайлъшки рубин, Трапезица, Рубин, Букет и Пино ноар, отглеждани в условията на Централна Северна България.

С най-голямо съдържание на ресвератрол се отличава виното от Букет (3,27mg/dm3) с родителски форми Мавруд х Пино ноар, следвано от Кайлъшки рубин (3,18mg/dm3), с родителски форми Памид х Хибрид VІ-2-15 х Гаме ноар х Vitisamurensis и Рубин (2,34mg/dm3) с родителски форми Небиоло х Сира.

С най-малко съдържание на ресвератрол от проучваните сортове са Сторгозия (1,88mg/dm3) с родителски форми Букет х Сейв вилар12375 и Трапезица (1,87mg/dm3) с родителски форми Дунавска гъмза х Марсилско ранно.

             Проследена е динамиката на зреене на гроздето рек. 2017г.. Определена е датата на гроздобер за всеки от проучваните сортове. Анализиран е химичния състав на гроздето. Получените показатели на гроздето са предпоставка за получаване на качествени червени вина. При достигане на технологична зрялост на гроздето (21-23%) е проведено за всеки сорт гроздобер и винифициране по класическата технология за червени вина. Гроздето за всеки сорт е в количество от 30 kg.

            Получената гроздова каша е  сулфитирана с 50mg/dm3 серен диоксид. След 2 часа инокулирахме средата със селекционирани, сухи винени дрожди щам SIHA RUBINO CRU. Алкохолната ферментация се проведе при 25 – 28оС. При достигане на относителна плътност на мъстта 1000 готовите вина са отточени от твърдите части. Проведено е претакане, откаляване и доливане на вината. Същите са  досуфитирани до 30mg/dm3 свободен серен диоксид. След избистряне на вината следват химичен и органолептичен анализ.

 

ОП „ТГС „Гърция – България 2014-2020” ”/ Interreg Greece-Bulgaria 2014-2020”

 

Проект: „DevelopingIdentity ON Yield, SOilandSite”; договор № B2.6c.04/01.11.2; с акроним: „DIONYSOS”/ „Разработване на идентичност на добива, почвите и местностите”, ДИОНИСОС

Project: „Development Indentity ON Yeld, Soil and Saite”, DIONYSOS, Contract № B2.6c.04/01.11.2

Изпълнители: Катедра „Хранителни науки”, Аграрен университет, Атина; Институт по лозарство и винарство-Плевен; Катедра „Икономически и социални науки”, Пловдивски университет „П. Хилендарски”; Агенция за развитие – Кавала; Федерация на професионалните занаятчийските и търговски асоциации – Еврос; Агенция за транснационално обучение и развитие, Солун; Община Кирково, обл. Кърджали; Хасковска търговско-промишлена палата.

Резюме:

Приоритетна ос 2.А  - Устойчива и приспособима към климата трансгранична зона

Тематична цел 06 - Запазване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите

Инвестиционен приоритет 6в. - Консервиране, опазване, насърчаване и развитие на природното и културното наследство

Специфична цел 4. - Да се валоризира културното и природното наследство на трансграничната зона за туристически цели

Макар и по-малко известен, районът на Централна и Източна Македония - Тракия и Тракийската долина е най-старият винен регион в Европа. Откритията, направени в района, свидетелстват за отглеждането на лозята около 4000 г. пр.н.е., докато исторически районът е пряко свързан с култовете към бог Дионисий. Дионисий се появява за първи път в тази област, а след това по-късно се премества на юг. По този начин местната история е пряко свързана с лозарството. Като се има предвид, че проектът DIONYSOS цели да превърне специфичния аспект в природен и културен актив за развитие на винения туризъм, така че да се увеличи привлекателността на района, като същевременно се засили опазването на местния ландшафт и биологичното разнообразие. Като такъв проектът налага култивиране на старите лозови сортове лозя, подчертава местната продуктова идентичност и прилага интегрирани подходи за популяризиране на района като дестинация за винен туризъм. За целта проектът преработва настоящия конвенционален лозарски и винопроизводствен модел, базиран на чуждестранни (интродуцирани) търговски сортове, като същевременно подобрява отглеждането на старите, автентични сортове грозде, като диференциращ елемент на района и сравнителното му предимство. Набляга се на местния тероар, на по-широката микро флора и фауна, като основен фактор, осигуряващ специфичните характеристики на топологията и произхода на органолептичните и другите значими параметри на виното. Извършват се научни изследвания в двете страни по обща методология за идентифиционен-филогенетичен анализ на местните сортове за изолиране и идентифициране на дрожди. Предлага се цифрова карта за лозята в района, план за винени пътища, поставяне на идентификационни знаци с QR кодове, пилотни интервенции за подобряване на естетическия образ на населените места, интернет платформа за популяризиране на лозята, които се прилагат за местната идентичност на района. Очаква се да се получат  синергии вследствие  от разработване на местната тема за туризма върху продукта на автентичната област. Действията за повишаване на осведомеността допринасят за местните общности, за да осъзнаят местните си природни предимства заедно с винарско-туристическата стойност на района, докато други дейности подкрепят реализацията му на пазара. Районът на ДИОНИСОС се простира над региона Източна Македония-Тракия до районите на областите Хасково и Кърджали. Пилотни дейности са планирани в по-широките райони на Паггайон (Кавала), Суфли (Еврос) в Гърция, и община Кирково, обл. Кърджали и обл. Хасково. Общите лозаро-винарски атрибути в района на пограничните области, общите предизвикателства от двете страни на границата, както и необходимостта от обмяна на опит и формиране на критична маса за навлизане на пазара, мотивират двете области да си сътрудничат тясно. За тази цел органи с допълнителен статут и тематична специализация, като напр. изследователски институти, специализирани в лозаро-винарския сектор, участници в развитието на туризма, местни предприятия и местни власти са основни участници в планирането на развитието, които участват в това сътрудничество, като се очаква синтез на техния опит за активно развитие на привлекателността на района и да се увеличи ролята на  съответните предприятия.

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ