ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО

ПЛЕВЕН

ЗА НАС

НАУКА ПРОИЗВОДСТВО  НАУЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

     > НАЧАЛО > НАУКА > ТЕХНОЛОГИИ
 

Отдел "Селекция, винарство и химия"


 


Отдел “Технологии и растителна защита
    Ръководител:
Доц., д-р. Николай Генов


   Отделът включва направленията посадъчен материал, агротехника, физиология, механизация, икономика и растителна защита.
    Разработва следните проблеми:
      -усъвършенстване на технологиите за производство на лозов посадъчен материал;
      -установяване на подходящи системи за отглеждане на лозовите насаждения с цел оптимизиране количеството и качеството на гроздето и повишаване дълголетието на лозята;
   -запазване на почвеното плодородие, подобряване продуктивността на лозите с цел повишаване рентабилността на лозарското производство;
       -установяване на критерии за повишаване устойчивостта на лозовите растения към ниски зимни температури;
      -установяване на технически средства и технологии за механизиране на основните работни процеси в лозарството;
      -проучвания върху икономическите и организационните проблеми на лозарството, включващи разработване на пакет от икономически регулатори, мероприятия и организационни форми на високоефективно развитие на лозарството в условията на пазарната икономика.
        - биологични и екологични проучвания за установяване на нови данни за известни и за новоустановени вредители и физиология на болното лозово растение;

- установяване на методи и средства за борба с вредителите, в т.ч. интегрирани системи за борба;

- усъвършенстване и хармонизиране на схемата и методите за получаване на свободен от вирусни и други ситемни заболявания размножителен и посадъчен материал от категориите “базов” и “сертифициран”с нормативите на Европейския съюз.

 

ПОСЕЩЕНИЯ:  ПЪТИ